Elemonbg.com, ЕЛЕМОН, ел захранване, ЕЛЕМОН Варна, електрозахранване, енергетика, електроизграждане, сондаж, кабелни линии, трафопостове, трансформатори, КТП, ВЕИ, ветрогенератор, захранване

language bg

iso 9001

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

. Начало
. За КОНСОРЦИУМ Елемон
  . Екипът
  . Работа
. Дейности и услуги
. Нашите проекти
. Нашите клиенти
. Акредитации
. Контакт с нас
. Проект Елемон
EUESF
 

Проект Елемон

ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.02-0267 ”Подобряване на условията на труд в ЕЛЕМОН и адаптиране на управленските процеси в съвременна система от трудови стандарти”

За проекта:
Целта на проекта е да бъде постигнато подобряване на качеството и производителността на работа в Елемон ООД, работеща в рисковата област на енергоизграждането, да се намалят профeсионалните заболявания и трудовите злополуки, като същевременно се отчитат възникналите промени на работното място, и възникването на нови професионални рискове. Проектът ще позволи на работещите да участват пълноценно в трудовия живот и ще стимулира икономическия растеж и заетостта, което е в съответствие с основните приоритети за здравословни и безопасни условия на труд. Фирмата е поела договорни ангажименти по устойчиво изпълняване на внедрения стандарт за безопасен труд BS OHSAS, ежегодно ще поддържа създадените стандарти и ще ги актуализира.

Цели:

 • Подобряване условията на труд в ЕЛЕМОН и създаване на съвременна система от трудови стандарти, допринасяща за адаптиране на управленските процеси към нов подход при регламентирането на труда и за повишаване на производителността във фирмата.
 • Повишаване на ефективността на производството чрез създаване на условия за рационално използване и организация на трудовите и материални ресурси.

 

Дейности по проекта:

 • Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност.
  Разработване на стандарти за безопасен труд във връзка с нововъведена технология Елемон ООД. Полагането на тръби се осъществява чрез машина за хоризонтално сондиране, като щетите върху околната среда са минимални. Тръбите се полагат по дълбочина по желание на клиента или в зависимост от проекта.
  Сондажната машина е хидравлично задвижвана и може да се ползва при връзки за оптични кабели, вода, газ и канал. Според вида на почвите могат да се изтеглят тръби до 125 мм., с дължина на сондажа до 40 метра. Tази уредба може да се използва в изкопи с малки размери. Разполага с управляем сондажен лост, насочван с локализираща система."
 • Обучение на персонала
 • Организация и управление на дейностите по проекта
   

Целева група:

Целева група по проекта са заетите в изграждането на електроенергийни обекти работещи:
I – Oрганизационно-технически персонал
II – Специалисти по електромонтаж
III - Специалисти, заети с изграждане на кабелни и стълбовни линии
IV - Ниско квалифициран персонал, зает с изграждане на кабелни и стълбовни линии

Запитвания:
Може да има възможност за запитвания на мейл office@elemonbg.com
Лице за контакт
Методи Атанасов 052 631 653.


ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.02-0267
„Подобряване на условията на труд в ЕЛЕМОН и адаптиране на управленските процеси в съвременна система от трудови стандарти”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”, съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Настоящата уеб страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Елемон ООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз и Агенция по заетостта.


designed by seedot.com     Copyright © ELEMON Ltd. 2008. All rights reserved.