Elemonbg.com, ЕЛЕМОН, ел захранване, ЕЛЕМОН Варна, електрозахранване, енергетика, електроизграждане, сондаж, кабелни линии, трафопостове, трансформатори, КТП, ВЕИ, ветрогенератор, захранване

language bg

iso 9001

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

. Начало
. За КОНСОРЦИУМ Елемон
  . Екипът
  . Работа
. Дейности и услуги
. Нашите проекти
. Нашите клиенти
. Акредитации
. Контакт с нас
. Проект Елемон
EUESF
 

Начало

Добре дошли в уеб сайта на КОНСОРЦИУМ “ЕЛЕМОН” ООД 

Основната дейност на фирмата е проектиране, ремонт, рехабилитация, производство на трасформаторни подстанции, разпределителни и електромерни табла и извършване на строително монтажни работи в областта на Енергетиката.

За КОНСОРЦИУМ ЕЛЕМОН

КОНСОРЦИУМ “ЕЛЕМОН” ООД гр.Варна е създадена на 10.01.2007г. Основната дейност на фирмата е проектиране, ремонт, рехабилитация, производство на трасформаторни подстанции .. повече информация...

Дейности и услуги

Основната дейност на фирмата ... повече информация...

.


ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.02-0267
„Подобряване на условията на труд в ЕЛЕМОН и адаптиране на управленските процеси в съвременна система от трудови стандарти”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”, съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Настоящата уеб страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Елемон ООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз и Агенция по заетостта.


designed by seedot.com     Copyright © ELEMON Ltd. 2008. All rights reserved.